Cập nhật đầy đủ và nhanh chóng trận đấu đá gà Thomo CPC3 ngày 06-07-2024

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC3

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC3

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC3

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:12:29
Trường đấu CPC3

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:34
Trường đấu CPC3

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:08:06
Trường đấu CPC3

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC3

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC3

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:08:00
Trường đấu CPC3

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC3

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC3

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC3

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC3

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC3

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC3

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC3

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC3

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:09:31
Trường đấu CPC3

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC3

Trận số27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu CPC3

Trận số28

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC3

Trận số29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận số30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:52
Trường đấu CPC3

Trận số31

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3

Trận số32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu CPC3

Trận số33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:26
Trường đấu CPC3

Trận số34

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC3