Kết quả trận đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 03-07-2024 ai sẽ là người chiến thắng?

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7B

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7B

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7B

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7B

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu TH7B

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu TH7B

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7B

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7B

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu TH7B

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu TH7B

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7B

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7B

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu TH7B

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7B

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7B

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:17:14
Trường đấu TH7B

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7B

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7B

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu TH7B

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7B

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu TH7B