Kết quả trận đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 06-07-2024 ai sẽ là người chiến thắng?

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu TH7B

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu TH7B

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu TH7B

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:08:27
Trường đấu TH7B

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7B

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu TH7B

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu TH7B

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7B

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:57
Trường đấu TH7B

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7B

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7B

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu TH7B

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu TH7B

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu TH7B

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu TH7B

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu TH7B

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu TH7B

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:31
Trường đấu TH7B

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7B

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:07:15
Trường đấu TH7B

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7B

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu TH7B

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7B

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7B

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu TH7B

Trận số27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7B

Trận số28

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7B

Trận số29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7B

Trận số30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:22
Trường đấu TH7B

Trận số31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7B

Trận số32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7B

Trận số33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7B

Trận số34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:09:20
Trường đấu TH7B

Trận số35

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7B

Trận số36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7B

Trận số37

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7B

Trận số38

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7B